Aanmelden voor onze nascholingen


Aanmeldingsformulier

Als uw aanmelding gelukt is ziet u hier een bevestiging van op uw scherm.

Na uw aanmelding ontvangt u na uiterlijk 7 werkdagen een email ter bevestiging dat u aangemeld bent. Het kan zijn dat deze bevestigings-mail in uw spambox terecht komt. Om dit te voorkomen verzoeken wij u om info@stipona.nl toe te voegen aan uw adresboek.

IK MELD MIJ AAN VOOR DE VOLGENDE NASCHOLING(EN)
PERSOONLIJKE GEGEVENS
FACTUUR INFORMATIE (Indien afwijkend van persoonlijke gegevens)
*

Belangrijke informatie over uw aanmelding

Uw factuur en betaling via iDeal

Zodra wij uw inschrijving verwerkt hebben ontvangt u per e-mail van ons uw factuur. Met de link in de e-mail kunt u de factuur via iDeal betalen.

Betalingstermijn

U dient binnen 28 dagen, zie de vervaldatum op uw factuur, het verschuldigde bedrag aan ons voldaan te hebben. Tenzij op de factuur anders vermeldt.

DEElname

Deelname aan de nascholing is alleen gegarandeerd nadat wij uw volledige betaling hebben ontvangen.

BTW

Als erkende onderwijs instelling zijn wij vrijgesteld van BTW. U ontvangt van ons dus ook een factuur zonder vermelding van BTW.

Laatste informatie

2 weken voor aanvang van uw nascholing ontvangt u van ons via uw e-mail de laatste informatie omtrent uw nascholing. Dit betreft reisinformatie, het definitieve programma en de voorlopige deelnemerslijst.


Algemene Voorwaarden en Privacyverklaring AVG

Aanbod van de nascholingen

De Stichting postacademische nascholingen, hierna te noemen de Stichting, verplicht zich de overeengekomen nascholing naar beste vermogen uit te voeren.

In het nascholingsaanbod waarborgt de Stichting innovatie, praktijkgerichtheid, en actualiteit van een academisch niveau. Steeds wordt als invalshoek gekozen het op peil houden van het hoge niveau van de medische wereld in Nederland.

Ons nascholingsaanbod concentreert zich op de kerntaken van de medische professional en de medische zorg. Door een breed en divers netwerk binnen de medische wereld hebben wij toegang tot zeer ervaren specialisten en hoogleraren die voor ons doceren.

Nakoming/ overmacht

De Stichting is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe geheel of gedeeltelijk verhinderd is als gevolg van overmacht.

Bij onvoldoende deelname aan de nascholing zal dit uiterlijk 4 weken voor aanvang van de nascholing aan de deelnemers gecommuniceerd worden. Bij overmachtsituaties vooraf of tijdens het geven van de nascholing heeft de Stichting het recht deze te annuleren of naar een later tijdstip te verplaatsen. Eventueel reeds betaalde deelnamekosten worden binnen dertig werkdagen gerestitueerd indien doorgang of verplaatsing van de nascholing niet mogelijk is.

Accreditatie

Alle nascholingen zullen geaccrediteerd worden aangeboden.

Vertrouwelijkheid

De Stichting zal zich, ten aanzien van het gebruik van voor de nascholing verstrekte of ter kennis gekomen informatie die zorgvuldigheid betrachten, die voortvloeit uit de Wet bescherming persoonsgegevens en relevante wetgeving.

Betaling

Betaling aan de Stichting kan op twee manieren. Met IDeal via de link in de email met uw factuur of door overboeking naar de rekening van de Stichting. In beide gevallen dient u uiterlijk 28 dagen, zie devervaldatum op uw factuur, voor aanvang van uw nascholing het verschuldigde bedrag aan ons voldaan te hebben.

Annulering

Bij annulering tot 30 dagen voor aanvang van de betreffende nascholing zal er € 50,- annuleringskosten in rekening worden gebracht.

Bij annulering tot 15 dagen voor aanvang van de betreffende nascholing zal 50% van de betaalde kosten in rekening worden gebracht.

Bij annulering van vijftien tot nul dagen voor aanvang van de betreffende nascholing zal 100% van de betaalde kosten in rekening worden gebracht.

Bij tussentijds stoppen van deelname aan de nascholing vindt geen restitutie van de kosten plaats. Bij eventuele betaling in termijnen dienen alle termijnen voor aanvang van de nascholing te zijn voldaan.

Annuleringsverzekering

Deelnemers aan de nascholingen worden geacht zelf een annuleringsverzekering af te sluiten.

Vervanging

Bij verhindering van de deelnemer kan een vervanger de plaats innemen. Verhindering en/of vervanging van deelname dient direct aan de Stichting gemeld te worden. Vervanging na het begin van een nascholing is niet toegestaan.

Prijzen

De Stichting heeft het recht om haar prijzen te wijzigen, met dien verstande dat na bevestiging van een nascholing de op het moment van bevestiging genoemde prijs zal blijven gelden, tenzij partijen op dit punt anders zijn overeengekomen.

Geschillen

Op alle overeenkomsten met de Stichting is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.


Privacyverklaring Algemene Verordening Gegevensbescherming


Stichting postacademische nascholingen, gevestigd aan Burgemeester De Beaufortweg 16 3833 AG Leusden, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens: Burgemeester De Beaufortweg 16 3833 AG Leusden, +316 21 564 620, www.stipona.nl. Dhr. R.G. Huygens is de Functionaris Gegevensbescherming van Stichting postacademische nascholingen Hij is te bereiken via info@stipona.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Stichting postacademische nascholingen verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam

 • Geslacht

 • Adresgegevens

 • Telefoonnummer

 • E-mailadres

 • BIG nummer

 • Specialisatie

 • Werkgever

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@stipona.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Stichting postacademische nascholingen verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw inschrijving met als doel deelname aan één van onze nascholingen of congressen

 • Het afhandelen van uw betaling

 • Invoeren accreditatiepunten

 • Verzenden van onze nieuwsbrieven en brochures

 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

Geautomatiseerde besluitvorming

Stichting postacademische nascholingen neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Stichting postacademische nascholingen) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Stichting postacademische nascholingen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijn tot 5 jaar na uw laatste deelname of zoveel korter indien u aangegeven heeft dat u niet meer deel wilt nemen aan onze nascholingen.

Delen van persoonsgegevens met derden

Stichting postacademische nascholingen verstrekt gegevens aan derden tenzij dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Bijvoorbeeld voor uw kamer reservering of het invoeren van uw accreditatiepunten. Wij kunnen niet garanderen dat derden op dezelfde manier met uw gegevens omgaan als wij, zij kunnen een andere privacyverklaring hebben. wij kunnen hier niet aansprakelijk voor worden gesteld of op enige manier voor verantwoordelijk  worden gehouden

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Stichting postacademische nascholingen gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken op haar website of in haar mailingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting postacademische nascholingen en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@stipona.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Stichting postacademische nascholingen wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Stichting postacademische nascholingen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze Functionaris Gegevensbescherming of via info@stipona.nl

Wijzigingen in deze Privacyverklaring

Deze Privacyverklaring kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekend gemaakt, in ieder geval op de Website en/of via een mailing. De laatste versie van het Privacyreglement is van 24 mei 2018.